Pre významných klientov SARIO


Pre významných klientov SARIO

Naše služby krok za krokom

1) Identifikácia prioritných oblastí záujmu a problémov klienta

2) Poskytnutie na mieru šitého zoznamu slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení (longlist)

3) Proces užšieho výberu našim klientom (shortlisting), v prípade potreby aj za účasti SARIO

4) Organizácia moderovaného “matching eventu” & briefing vybraných spoločností

5) Sprostredkovanie nadväzujúcej komunikácie


1) Identifikácia prioritných oblastí, problémov a problémov nášho klienta

Prvým krokom pre každého veľkého klienta je mať záujem a základnú predstavu, ktorým smerom chce transformovať svoje procesy a zariadenia.

Vďaka viac ako 15 zorganizovaným podujatiam, na ktorých sa SARIO dozvedelo o inovačných potrebách viacerých významných klientov, a na ktorých sme boli svedkami viac než 100 prezentácií slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení, získala agentúra SARIO cenné informácie o identifikácii inovačného potenciálu, súvisiaceho najmä s procesnými inováciami.

Osobné návštevy v prevádzkach našich klientov, ako aj podrobné konferenčné hovory s vedúcimi pracovníkmi v oblasti inovácií či procesnými inžiniermi nám pomáhajú identifikovať optimalizačný potenciál, ako aj ďalšie kroky spojené s našimi inovačnými službami.

2) Poskytnutie na mieru šitého zoznamu slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení (longlist)

Na základe predbežných rozhovorov s významnými klientmi poskytuje agentúra SARIO na mieru šitý zoznam slovenských spoločností, ktoré majú predispozície (know-how, skúsenosti, kapacity) na riešenie tohto potenciálu ako aj procesných problémov.

Zoznam obsahuje názov spoločností, ich adresu, sídlo, webovú stránku, rok založenia, obrat, počet zamestnancov, popis a príslušnú kategorizáciu.

3) Proces užšieho výberu naším klientom (shortlisting), v prípade potreby aj za účasti SARIO

Naši klienti majú absolútnu voľnosť v tom ako chcú k procesu užšieho výberu (shortlisting) pristúpiť. Môžu tak urobiť interne alebo za asistencie konzultantov SARIO.

Cieľom SARIO je poskytnúť trh miestnych poskytovateľov inovatívnych riešení, ktorí dokážu reagovať na potreby našich klientov. Ak je to potrebné, agentúra SARIO môže v tomto procese pomôcť zdieľaním ďalších informácií o týchto spoločnostiach, vrátane skúseností z predchádzajúcich podujatí.

Z našich skúseností, uskutočnenie týchto troch krokov trvá približne mesiac. Cieľom užšieho výberu je vybrať si najlepšie slovenské inovatívne spoločnosti, ktoré sa budú prezentovať pred našimi významnými klientmi.

4) Organizácia moderovaného “matching eventu” & briefing vybraných spoločností

Na základe výberu našich hlavných klientov (najmä v súvislosti s počtom spoločností zaradených do užšieho výberu a oblasťou ich expertízy) pozýva SARIO všetky vybrané spoločnosti na moderovaný matching event.

SARIO tiež pomáha pri nastavovaní správneho formátu podujatia. Od 5 hodín strávených vo výrobných priestoroch s 2 spoločnosťami až po organizovaný pitching event s prezentáciou viac ako 20 spoločností. V oboch prípadoch sú cieľovými skupinami ideálne vedúci inovační pracovníci, procesní inžinieri, nákupcovia a vedúci manažéri našich klientov.

Organizácia danej udalosti trvá približne mesiac od obdržania finálneho shortlistu.

V záujme prispôsobenia obsahu prezentácií a zabezpečenia prítomnosti najrelevantnejších predstaviteľov inovatívnych spoločností, SARIO ešte pred konaním samotného podujatia informuje vybrané spoločnosti (briefing) o potrebách a záujmoch veľkých klientov, ktoré odzneli počas predchádzajúcich rokovaní s nimi.

Vybrané slovenské inovatívne spoločnosti sú oboznámené so základnými obrysmi obchodného prípadu klienta, informované o svojej cieľovej skupine ako aj o tom, koľko času by mali stráviť prezentáciou svojej spoločnosti.

5) Sprostredkovanie nadväzujúcej komunikácie

Po podujatí sa SARIO proaktívne zapája do ďalšej komunikácie, de-briefingov, networkingu a zdieľania všetkých prezentovaných materiálov s účastníkmi podujatia.

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť, aby prezentujúce spoločnosti dostali spätnú väzbu od hlavných/veľkých klientov SARIO.

SARIO sa tiež snaží udržiavať kontakt so všetkými zúčastnenými partnermi s cieľom sledovať hlavné merateľné ukazovatele svojej činnosti. (pozri Inovačné služby v číslach)