Inovačný workshop pre OSRAM a. s.


Inovačný workshop pre OSRAM a. s.

Uplynulý 13. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Bratislave, ktorá sa uskutočnila dňa 24. 10. 2019 bol významný a mimoriadne úspešný aj z pohľadu jednej z najnovších aktivít, ktorej sa agentúra SARIO venuje, a tou sú Inovačné služby SARIO. Inovačná agenda sa stáva jednou z kľúčových priorít SARIO a témami panelových diskusií boli takisto moderné technológie prezentované zástupcami renomovaných domácich a zahraničných spoločností. Z pohľadu Inovačných služieb SARIO je potrebné vyzdvihnúť najmä druhý diskusný panel s názvom 'Priemyselné inovácie Made in Slovakia', ktorý za účasti predstaviteľov troch slovenských spoločností moderoval zástupca riaditeľa odboru investičných projektov a manažér pre inovácie, Oto Pisoň.
Diskutujúci Michal Ukropec (Infotech), Andrej Štefánik (CEIT) a Peter Kardoš (OSRAM) prezentovali okrem iných aj spoločné názory na potrebu, možnosti a formy zavádzania inovácií vo firmách a úlohu agentúry SARIO
v tomto procese na Slovensku. 

Súčasťou programu SKB bol Inovačný workshop pre spoločnosť Osram a.s., ktorá má, aj napriek už v súčasnosti pomerne automatizovanej výrobe, neustály záujem naďalej inovovať procesy vo svojom závode v Nových Zámkoch.
Z tohto dôvodu na pozvanie SARIO predstavitelia spoločnosti mali možnosť vypočuť si prezentácie inovatívnych riešení od 6 špičkových technologických slovenských firiem a obojstranná spokojnosť účastníkov tohto workshopu predpokladá ich reálnu spoluprácu v budúcnosti. 
Výsledky agentúry za 3 kvartály roka 2019, ako aj Inovačné a Diverzifikačné služby prezentované počas mediálnych raňajok zástupcom médií zarezonovali naplno v mediálnych výstupoch.